دو غزل پاییزی از صائب تبریزی

استاد مهدیِ نوریان

شاخ چون دستِ کریمان شد زرافشان از خزان؛ در زرِ خالص زمین گردید پنهان از خزان.

خاک را دامانِ پر زر می‌کند فصلِ خزان؛ بادها را کیمیاگر می‌کند فصلِ خزان.

سایر برنامه‌ها

با عضوشدن در کانالِ شارح، از آخرین رویدادهای این تارگاه باخبر شوید.