ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

استاد مهدیِ نوریان

ای دلِ ریشِ مرا با لبِ تو حقِ نمک؛ حق نگه‌دار که من می‌روم الله معک.

تویی آن گوهرِ پاکیزه که در عالمِ قدس؛ ذکرِ خیرِ تو بود حاصلِ تسبیحِ ملک.

در خلوصِ منت ار هست شکی تجربه کن؛ کس عیارِ زرِ خالص نشناسد چو محک.

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم؛ وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک.

بگشا پستهٔ خندان و شکرریزی کن؛ خلق را از دهنِ خویش مینداز به شک.

چرخ برهم زنم ار غیرِ مرادم گردد؛ من نه آنم که زبونی کشم از چرخِ فلک.

چون برِ حافظِ خویشش نگذاری باری؛ ای رقیب از برِ او یک دو قدم دورترک.

سایر برنامه‌ها

با عضوشدن در کانالِ شارح، از آخرین رویدادهای این تارگاه باخبر شوید.