طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

استاد مهدیِ نوریان

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف؛ گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف.
طرفِ کرم ز کس نبست این دلِ پرامیدِ من؛ گرچه سخن همی‌برد قصهٔ من به هر طرف.
از خمِ ابروی توام هیچ گشایشی نشد؛ وه که در این خیالِ کج عمرِ عزیز شد تلف.
ابروی دوست کی شود دستکشِ خیالِ من؛ کس نزده‌ست از این کمان تیرِ مراد بر هدف.
چند به‌ناز پرورم مهرِ بتانِ سنگدل؛ یادِ پدر نمی‌کنند این پسرانِ ناخلف.
من به خیالِ زاهدی گوشه‌نشین و طرفه آنک؛ مغبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دف.
بی‌خبرند زاهدان نقش بخوان ولاتقل؛ مستِ ریا ست محتسب باده بده ولاتخف.
صوفیِ شهر بین که چون لقمهٔ شبهه می‌خورد؛ پاردمش دراز باد آن حیوانِ خوش علف.
حافظ اگر قدم زنی در رهِ خاندان به‌صدق؛ بدرقهٔ رهت شود همتِ شحنهٔ نجف.

سایر برنامه‌ها

با عضوشدن در کانالِ شارح، از آخرین رویدادهای این تارگاه باخبر شوید.