قسم به حشمت و جاه و جلال شاه‌شجاع

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

استاد مهدیِ نوریان

قسم به حشمت و جاه و جلالِ شاه‌شجاع؛ که نیست با کسم از بهرِ مال و جاه نزاع.
شرابِ خانگی‌ام بس میِ مغانه بیار؛ حریفِ باده رسید ای رفیقِ توبه وداع.
خدای را به می‌ام شست‌وشویِ خرقه کنید؛ که من نمی‌شنوم بویِ خیر از این اوضاع.
ببین که رقص‌کنان می‌رود به نالهٔ چنگ؛ کسی که رخصه نفرمودی استماعِ سماع.
به عاشقان نظری کن به شکرِ این نعمت؛ که من غلامِ مطیعم تو پادشاهِ مطاع.
به فیضِ جرعهٔ جامِ تو تشنه‌ایم ولی؛ نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع.
جبین و چهرهٔ حافظ خدا جدا مکناد؛ ز خاکِ بارگهِ کبریای شاه‌شجاع.

سایر برنامه‌ها

با عضوشدن در کانالِ شارح، از آخرین رویدادهای این تارگاه باخبر شوید.