به دورِ لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسی

استاد مهدیِ نوریان

به دورِ لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش، به بویِ گل نفسی همدمِ صبا می‌باش.

نگویمت که همه ساله می‌پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش.

چو پیرِ سالکِ عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظرِ رحمتِ خدا می‌باش.

گرت هوا ست که چون جم به سرِ غیب رسی، بیا و همدمِ جامِ جهان‌نما می‌باش.

چو غنچه گرچه فروبستگی ست کارِ جهان، تو همچو بادِ بهاری گره‌گشا می‌باش.

وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی، به‌هرزه طالبِ سیمرغ و کیمیا می‌باش.

مریدِ طاعتِ بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشرِ رندانِ آشنا می‌باش.

سایر برنامه‌ها

با عضوشدن در کانالِ شارح، از آخرین رویدادهای این تارگاه باخبر شوید.